Eugene Onegin

Tchaikovsky: Eugene Onegin – “Skazhi, kotoraya Tatyana”